Tässä on esimerkki pienen osakeyhtiön kirjanpidosta.

 JäännöstaseAlustavat pv:tTulostili Tasetili Tuloslaskelma    
     KulutTulotVaratVelatLiikevaihto  146 950  
Maa-alueet20 000     20 000 Liiketoiminnan muut tuotot 0  
Rakennukset50 000  5 000  45 000 Materiaalit ja palvelut    
Kalusto12 000  3 000  9 000 Aineet,tarvikkeet ja tavarat    
Varasto10 000 1 500   11 500  Ostot70 000   
Myyntisaamiset6 000     6 000  Varaston muutos-1 50078 450(jos varasto kasvaa,lisää +)
Tili6 400     6 400 Henkilöstökulut    
Kassa900     900  Palkat30 000   
Oma pääoma 35 000     35 000 Henkilösivukulut1 900   
Lainat 32 000     32 000 Eläkemenot4 80041 750  
Ostovelat 9 300     9 300Poistot     
Myynnit 146 950   146 950  Suunnitelman mukaiset postot 8 000  
Ostot70 000   70 000   Liiketoiminnan muut kulut 4 300  
               
Varaston muutos   1 500 1 500  Liikevoitto  29 450  
Palkat30 000   30 000         
Eläkemenot4 800   4 800   Rahoitustuotot ja kulut    
Henkilösivukulut1 900   1 900   Korkotuotot 100   
Rakennuksen poisto 5 000 5 000   Korkokulut ja muut rahoituskulut-2 850-2 750  
Kaluston poisto  3 000 3 000   Voitto ennen veroja 26 700  
Vuokramenot4 300   4 300   Tuloverot  4 200  
Korkomenot2 850   2 850   Tilikauden voitto 22 500  
Korkotulot 100   100  VASTAAVAA     
Tuloverot4 200   4 200   Pysyvät vastaavat    
Tilikauden tulos    22 500  22 500Aineelliset hyödykkeet    
     126 050    Maa ja vesialueet20 000   
 223 350223 3509 5009 500148 550148 55098 80098 800 Rakennukset45 000(huom poistot) 
          Koneet ja kalusto9 000(huom poistot) 
         VAIHTUVAT VASTAAVAT    
         Vaihto-omaisuus    
          Tavarat 11 500  
         Saamiset     
          Lyhytaikaiset    
          Myyntisaamiset 6 000  
         Rahat ja pankkisaamiset 7 300  
          Taseen loppusumma 98 800 
         VASTATTAVAA    
          Oma pääoma35 000   
          Tilikauden voitto22 50057 500  
         Vieras pääoma    
          Lainat 32 000  
          Ostovelat 9 300  
          Taseen loppusumma 98 800